Försäljnings- och leveransvillkor

Ladda försäljnings- och leveransvillkor här

 1. Tillämpningsområde

Dessa leveransvillkor (”nedan ”Leveransvillkoren”) tillämpas på handel mellan Easy LED Oy (nedan ”Säljare”) och kunden (nedan ”Köpare”) av varor som Säljaren tillverkat eller låtit tillverka, om inte Säljaren och Köparen skriftligen avtalat om annat.

Leveransvillkoren blir en del av avtalet då det hänvisats till villkoren i offerten, i orderbekräftelsen, eller då de annars bifogats i samband med leveransen eller avtalet (”Avtal”).

Leveransvillkoren finns tillgängliga för nedladdning på Säljarens webbplats:

www.easyled.fi samt på Säljarens verksamhetsställe. Leveransvillkoren finns till handa hos Säljaren utan kostnad.

 1. Giltighet

Leveransvillkoren är i kraft tills vidare från och med 1.10.2021.

Säljaren har rätt att göra förändringar i Leveransvillkoren genom att publicera de nya Leveransvillkoren på sin webbplats.

På beställningar som gjorts innan nämnda publicering av de nya Leveransvillkoren tillämpas de Leveransvillkor som var i kraft vid den tidpunkt då beställningen gjordes.

 1. Priser

Priserna på varorna är i enlighet med den prislista som är i kraft på leveransdagen för varan. Alla priser är exklusive mervärdesskatt och andra skatter eller avgifter. Skatter och avgifter läggs till priset och faktureras av Köparen i enlighet med vid var tidpunkt gällande lagstiftning.

 1. Beställning

Köparen skickar en skriftlig och för Köparen bindande beställning åt Säljaren. Köparens beställning blir bindande för Säljaren då Säljaren skriftligen har bekräftat beställningen eller levererat varan.

 1. Leverans

Om inte annat skriftligen avtalats mellan Säljaren och Köparen, är leveransvillkoret fritt Säljarens lager i Salo (Ex Works, Incoterms 2010). Säljaren har rätt att fakturera Köparen för eventuella leverans- och förpackningskostnader separat.

Säljaren levererar varan senast inom sextio (60) dagar räknat från datumet för orderbekräftelsen, om inte annat nämnts i orderbekräftelsen. Ifall Säljaren på grund av leveranshinder inte kan leverera varorna inom avtalad tid, ska Säljaren utan dröjsmål meddela Köparen om detta. Om dröjsmålet i leveransen, som beror på en omständighet på Säljarens sida, skulle medföra betydande kostnader eller väsentlig olägenhet för Köparen, ska Köparen ha rätt att annullera beställningen till den del som gäller den försenade leveransen när dröjsmålet har varat i mer än sextio (60) dagar. Om Köparen inte annullerar beställningen genom skriftligt meddelande därom till Säljaren kommer leveransen att skjutas upp till en ny tidpunkt som anses rimlig med hänsyn till omständigheterna. Om inget annat skriftligen avtalats mellan Säljaren och Köparen är Säljaren inte skyldig att ersätta Köparen för skador som orsakats av att varan inte överlåtits eller av förseningen i överlåtelsen av varan.

 1. Granskning och godkännande av leverans

Köparen ska granska leveransen så fort omständigheterna tillåter, dock senast inom sju (7) dagar från leverans enligt leveransvillkoren. Granskningens omfattning är att leveransen a) innehåller rätt mängd av rätt varor och b) att det inte finns synliga skador på varorna.

Köparen anses ha godkänt leveransen om Säljaren inte inom tio (10) dagar från leverans enligt leveransvillkoren mottagit Köparens skriftliga, individualiserade reklamation, där felet i leveransen definierats. Om Köparen har reklamerat åt Säljaren inom utsatt tid och felet i leveransen beror på en omständighet på Säljarens ansvar, ska Säljaren, enligt eget övervägande, antingen avhjälpa felet i leveransen inom skälig tid från att Köparen meddelat om felet eller återbetala köpeskillingen till den del som leveransen varit felaktig. Säljaren har inget annat ansvar på grund av fel i leveransen.

 1. Köpeskilling

Köparen ska erlägga köpeskillingen och möjliga leverans- och dylika kostnader (nedan ”Köpeskilling”) i sin helhet på förhand.

Ifall kunden har accepterats som kreditkund, ska Köpeskillingen och möjliga leverans- och dylika kostnader betalas inom fjorton (14) dygn från fakturans datering, om inte Säljaren skriftligen har meddelat annat. Fakturans datering är tidigast varans leveransdag.

Köpeskillingen anses vara erlagd då betalningen kommit in till bankkontot som Säljaren meddelat. Säljaren har rätt att inkräva årlig dröjsmålsränta på den försenade betalningen från skuldens förfallodatum till betalningsdagen. Dröjsmålsräntans belopp är åtta procent (8%) högre än Europeiska Centralbankens vid var tidpunkt fastställda referensränta. Utöver dröjsmålsräntan har Säljaren rätt att inkräva skäliga indrivningskostnader av Köparen.

Om mottagandet av varan försenas på grund av en omständighet som beror på Köparen, har Säljaren rätt till ersättning av Köparen för förvaringskostnader och andra extra kostnader.

Om Köparen är försenad med betalningen av Köpeskillingen eller en del av den eller annan betalningsskyldighet, har Säljaren rätt att avstå från alla leveranser till Köparen tills de förfallna fordringarna inklusive räntor har betalats i sin helhet. Leveranstiden anses då likaledes ha flyttats fram och Köparen har ingen rätt att framföra några som helst krav på Säljaren med anledning av den förlängda leveranstiden och inte heller rätt att annullera beställningen.

 1. Äganderätt

Äganderätten till varorna överförs till Köparen då Köparen erlagt Köpeskillingen och fullgjort eventuella andra betalningsskyldigheter som härrör sig till beställningen i sin helhet.

Risken för varan övergår då Varan enligt leveransvillkoren ställts till Köparens förfogande.

 1. Garanti

Säljaren ansvarar för tillverknings- och materialfel som uppdagas i varan under garantitiden enligt tabellen nedan. Garantitiden börjar löpa från och med dagen för leverans enligt leveransvillkoren, om inte annat avtalats skriftligen separat med Köparen.

Garantitid Varor
5 år ARA, PICA, PRO, PRO Wave, PRO Flow, PRO Via, PRO RR, Silence, Saloa, BUBO
2 år PRO 1, Bubo Nest, Bubo Cave, alla tillbehör och reservdelar

OBS: Om Köparen beställer en vara som det utförts garantiservice på, är garantitiden 2 år oberoende av varans produktmodell.

Garanti och ansvar för fel i varor som tillverkats av annan än Säljaren bestäms endast enligt tillverkarens garantivillkor. Tillverkarens garantivillkor tillställs Köparen separat.

Säljaren ansvarar för fel endast om varan har använts omsorgsfullt i enlighet med sitt ursprungliga användningsändamål, i avtalsenliga användningsförhållanden och i enlighet med bruksanvisningen.

Säljaren ansvarar inte för fel eller feluppkomst som orsakats av:

 1. installationsfel, bristande efterlevnad av installationsanvisningar, felaktig användning, underlåtenhet att utföra de underhållsåtgärder som Köparen ansvarar för eller annan försummelse från Köparens sida;
 2. oväntad och oförutsägbar orsak eller händelse, såsom vandalisering, olycka, naturkrafter eller djur;
 3. strömförsörjningsförhållanden, såsom överspänning, toppspänning, olämpliga styrsystem, andra anordningar som orsakar störningar; eller
 4. normalt slitage.

Säljaren har inget ansvar ifall någon annan än Säljaren eller en person befullmäktigad av Säljaren utför service, reparationer eller på något annat sätt gör ändringar i varan eller dess egenskaper.

Då ett fel uppkommer ska Köparen eller slutkunden utan dröjsmål meddela om detta till Säljaren och på egen bekostnad leverera den felaktiga varan till ett av Säljaren auktoriserat serviceställe. Garantin för varan som det utförts service på fortsätter enligt villkoren i den ursprungliga beställningen.

Då Säljaren ansvarar för fel i varan enligt vad som nämnts ovan, kan Säljaren enligt eget val antingen:

 1. inom skälig tid avhjälpa felet och leverera den reparerade varan åt Köparen;
 2. ersätta den felaktiga varan genom att leverera en ny motsvarande vara; eller
 3. ersätta Köparen för Köpeskillingen som betalats för varan

Säljaren ansvarar inte för bytes- eller leveranskostnader för felaktiga varor.

Ifall Säljaren inte ansvarar för felet eller feluppkomsten i varan enligt det som nämnts ovan eller om de felaktiga belysningsapparaterna inte har returnerats till Säljaren för granskning inom tre (3) veckor från reklamationen eller från leveransen av en ersättande belysningsapparat, har Säljaren rätt att fakturera Köparen för alla kostnader som orsakas av kartläggandet och avhjälpandet av felet inklusive eventuella redan levererade ersättande belysningsapparater.

Påföljderna för fel i vara i denna punkt är uttömmande och Säljaren har inget annat ansvar och Köparen har inga andra rättigheter utöver de påföljder som nämnts i denna punkt. Säljaren är inte skyldig att ersätta skada som Köparen möjligen lider till följd av fel i varan.

 1. Skadestånd och ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Säljaren vara ansvarig om kravet grundar sig i eller beror på (i) Köparens eller slutkundens specifikationer, krav eller andra anpassningar eller bestämmelser för varan, (ii) installation, reparation eller modifiering av varan utfärdad av någon annan än Säljaren; (iii) att varan kombineras med annan vara, anordning, programvara eller konstruktioner än de som tillhandahålls av Säljaren; (iv) användning av varorna a) för något annat syfte än det för vilket varan ursprungligen var avsedd, eller b) i strid med Säljarens instruktioner; eller att (v) Säljaren har följt tillämplig standard.

Säljarens ansvar bestäms enbart i enlighet med dessa Leveransvillkor eller ett separat skriftligt avtal. Under alla omständigheter är det högsta beloppet för Säljarens ansvar den köpeskilling som Köparen betalat för den vara som ansvaret grundar sig på. Under inga omständigheter är Säljaren ansvarig för indirekta skador såsom (i) utebliven vinst; (ii) uteblivna intäkter, (iii) minskning eller avbrott i verksamhet eller produktion eller annan skada på verksamheten; (iv) förlust av nyttan av användning; (v) skada på rykte; (vi) förlust av kunder; (vii) slösad arbetstid; (viii) förluster eller ansvar relaterade till avtal med en tredje part; (ix) skada på annan egendom än den sålda varan; eller annan skada som är svår att förutse.

 1. Force majeure

Säljaren befrias från sina skyldigheter och skyldigheten att betala ersättning om brott mot avtalsförpliktelse eller underlåtenhet att fullgöra förpliktelse beror på övermäktig omständighet, s.k. force majeure. Som force majeure ska ses en sådan ovanlig och för saken relevant händelse som inträffat efter att förpliktelsen uppkommit och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen och som är oberoende av Säljaren och vars effekter Säljaren inte rimligen kunde undvika eller övervinna.

En sådan händelse kan vara till exempel krig, uppror, tvångsbeslag eller konfiskering för allmänt behov, avbrott i energiförsörjningen, brand, åska eller annat naturfenomen, störning eller avbrott i tillgången till produktkomponenter, restriktioner gällande handel eller valutor eller annan ovanlig orsak utanför Säljarens kontroll.

Om fullgörandet av förpliktelsen försenas på grund av något av ovanstående skäl ska perioden för fullgörandet av förpliktelsen förlängas enligt vad som kan anses rimligt med tanke på alla omständigheter som påverkar ärendet.

 1. Sekretess

Parterna förbinder sig till att upprätthålla sekretess för konfidentiell information som mottagits från den andra parten samt att avstå från att använda sådan information till förmån för parten själv eller tredje part eller till andra ändamål än de som överenskommits.

 1. Referensrätt

Säljaren har rätt att använda kundrelationen samt platsen var Produkterna installeras som referens i sin marknadsföring som vanligt, såvida inte Köparen explicit har vägrat till detta genom att skriftligen meddela Säljare

 1. Tillämplig lag och tvistlösning

På Avtalet tillämpas Finlands lag bortsett från reglerna om lagval och lagen om internationella köp (CISG).

Parterna ska sträva efter att lösa tvister främst genom förhandlingar mellan parterna. Om meningsskiljaktigheter inte kan lösas genom förhandlingar, ska tvister som föranleds av Avtalet slutligen avgöras i skiljedom i enlighet med Centralhandelskammarens regler för förenklat skiljeförfarande. Platsen för skiljemannaförfarandet är Åbo, Finland. Skiljefarandet kommer att hållas och domen ges på finska. Parterna är överens om att skiljeförfarandet och allt relaterat material och all information ska anses konfidentiell information på vilken sekretessbestämmelserna i punkt 12 tillämpas.

Säljaren har dock rätt att, om Säljaren så önskar, alternativt väcka talan vid allmän domstol på Köparens hemort.