Myynti- ja toimitusehdot

Lataa toimitusehdot tästä

 1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan Easy LED Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) väliseen Myyjän valmistamien tai valmistuttamien tuotteiden kauppaan, elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet.

Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen tai sopimuksen yhteyteen (”Sopimus”).

Toimitusehdot ovat ladattavissa Myyjän internetsivuilta osoitteessa:

www.easyled.fi sekä Myyjän toimipaikassa. Toimitusehdot ovat saatavissa maksutta Myyjältä.

 1. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.10.2021 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi.

Myyjällä on oikeus muuttaa Toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Myyjän www-sivuilla.

Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua Toimitusehtojen julkaisua, sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

 1. Hinnat

Tuotteiden hinnat ovat tuotteen toimituspäivänä voimassa olevan hinnaston mukaisia. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisä tai muita veroja ja maksuja. Verot ja maksut lisätään hintaan ja laskutetaan Ostajalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

 1. Tilaus

Ostaja toimittaa kirjallisen ja Ostajaa sitovan tilauksen Myyjälle. Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen.

 1. Toimitus

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin kirjallisesti sovita, on toimitusehto vapaasti Myyjän varastossa Salossa (Ex Works, Incoterms 2020). Mahdollisista toimitus- ja pakkauskuluista on Myyjä oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen.

Myyjä toimittaa tavaran viimeistään kuudessakymmenessä (60) päivässä tilausvahvistuksen päiväyksestä, ellei tilausvahvistuksessa ole toisin mainittu. Mikäli Myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Milloin viivästyminen, joka johtuu Myyjän puolella olevasta seikasta, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Ostajalle, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta, milloin viivästys on kestänyt enemmän kuin kuusikymmentä (60) päivää. Ellei Ostaja peru tilausta ilmoittamalla tästä kirjallisesti Myyjälle, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.

 1. Toimituksen tarkistaminen ja hyväksyminen

Ostajan on tarkastettava toimitus niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimitusehdon mukaisesta toimituksesta. Tarkastuksen laajuus on se, että toimitus a) sisältää oikean määrän ja oikeita tuotteita ja b) ettei tuotteissa ole näkyviä vaurioita.

Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei Myyjä ole kymmenen (10) päivän kuluessa toimitusehtojen mukaisesta toimituksesta, vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen virheellisyys.  Mikäli Ostaja on reklamoinut Myyjälle mainitun ajan kuluessa ja toimituksen virheellisyys johtuu Myyjän vastuulla olevasta seikasta, Myyjä harkintansa mukaan joko korjaa toimituksen virheellisyyden kohtuullisen ajan kuluessa Ostajan ilmoituksesta tai palauttaa Ostajan maksaman kauppahinnan siltä osin kuin toimitus on ollut virheellinen. Myyjällä ei ole muuta vastuuta toimituksen virheellisyyden johdosta.

 1. Kauppahinta

Ostajan on suoritettava kauppahinta ja mahdolliset toimitus- ym. kulut (jäljempänä ”Kauppahinta”) ennakkoon kokonaisuudessaan.

Mikäli asiakas on hyväksytty luottoasiakkaaksi, on kauppahinta ja mahdolliset toimitus -ym. kulut maksettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Myyjä ole toisin kirjallisesti ilmoittanut. Laskun päiväys on aikaisintaan tuotteen toimituspäivä.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle velan eräpäivästä maksupäivään vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kahdeksan prosenttia (8%) yli Euroopan Keskuspankin kulloinkin vahvistaman viitekoron. Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta ja muista ylimääräisistä kustannuksista.

Mikäli Ostaja viivästyy kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle, kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

 1. Omistusoikeus

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet.

Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy, kun tuote on toimitusehtojen mukaisesti asetettu Ostajan käytettäväksi.

 1. Takuu

Myyjä vastaa alla olevan taulukon mukaisena takuuaikana tuotteessa ilmenevistä valmistus- ja materiaalivirheistä. Takuuaika alkaa tuotteen toimitusehdon mukaan määräytyvästä toimituspäivästä, ellei toisin ole erikseen sovittu Ostajan kanssa kirjallisesti.

Takuuaika Tuotteet
5 vuotta ARA,PICA, PRO, PRO Wave, PRO Flow, PRO Via, PRO RR, Silence, Saloa, BUBO-valonheittimet
2 vuotta PRO 1, BUBO Nest, BUBO Cave, kaikki lisätarvikkeet ja varaosat

HUOM: Jos Ostaja tilaa takuuhuolletun tuotteen, on takuuaika 2 vuotta tuotemallista riippumatta.

Muiden kuin Myyjän valmistamien tuotteiden takuu ja virhevastuu määräytyy yksinomaan valmistajan takuuehtojen mukaisesti. Valmistajan takuuehdot toimitetaan Ostajalle erikseen.

Myyjä vastaa virheestä ainoastaan, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sovituissa käyttöolosuhteissa.

Myyjä ei vastaa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta, joka on aiheutunut:

 1. asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä käytöstä, Ostajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai muusta Ostajan laiminlyönnistä;
 2. odottamattomasta ja ennakoimattomasta syystä tai tapahtumasta, kuten ilkivallasta, onnettomuudesta, luonnonvoimista tai eläinten toimesta;
 3. sähkönsyöttöolosuhteista, kuten ylijännitteestä, jännitepiikistä, soveltumattomista ohjausjärjestelmistä, muista häiriöitä aiheuttavista laitteista; tai
 4. normaalista kulumisesta.

Myyjällä ei ole vastuuta, mikäli joku muu kuin Myyjä tai Myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia.

Virheen ilmaantuessa Ostajan tai loppuasiakkaan on ilmoitettava Myyjälle viipymättä ja toimitettava viallinen tuote omalla kustannuksellaan Myyjän valtuutettuun huoltoon. Huolletun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen tilauksen ehtojen mukaisesti.

Milloin Myyjä vastaa tuotteen virheellisyydestä yllä mainitun mukaisesti, Myyjä valintansa mukaisesti joko:

 1. kohtuullisessa ajassa korjaa virheen ja toimittaa korjatun tuotteen Ostajalle;
 2. toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uuden vastaavan tuotteen; tai
 3. korvaa Ostajalle Ostajan tuotteesta maksaman kauppahinnan

Myyjä ei vastaa viallisten tuotteiden vaihto- ja kuljetuskustannuksista.

Mikäli Myyjä ei ole vastuussa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta yllä olevan mukaisesti tai viallisia valaisimia ei ole palautettu Myyjän tutkittavaksi kolmen (3) viikon kuluessa reklamaatiosta tai korvaavien valaisinten toimittamisesta, Myyjällä on oikeus laskuttaa Ostajalta kaikki kustannukset liittyen vian selvittämiseen ja korjaamiseen mukaan lukien mahdollisesti jo toimitetut korvaavat valaisimet.

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen virheellisyydestä ovat yksinomaisia, eikä Myyjällä ole muuta vastuuta tai Ostajalla muita oikeuksia tässä mainittujen seuraamusten lisäksi. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Ostaja mahdollisesti kärsii tuotteen virheellisyyden johdosta.

 1. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitukset

Myyjällä ei ole missään olosuhteissa vastuuta milloin vaade johtuu tai aiheutuu (i) Ostajan tai loppuasiakkaan spesifikaatioista, vaatimuksista tai muista räätälöinneistä tai määrityksistä tuotteelle, (ii) muiden kuin Myyjän suorittamasta asennuksesta, korjauksesta tai tekemistä muutoksista tuotteeseen; (iii) tuotteen yhdistämisestä muiden kuin Myyjän toimittamien tuotteiden, laitteiden, ohjelmistojen tai rakenteiden kanssa; (iv) tuotteiden käytöstä a) muuhun kuin siihen käyttötarkoitukseen mihin tuote on alun perin suunniteltu tai b) Myyjän antamien ohjeiden vastaisesti; tai siitä, että (v) Myyjä on noudattanut sovellettavaa standardia.

Myyjän vastuu määräytyy yksinomaan näiden Toimitusehtojen tai erillisen kirjallisen sopimuksen mukaisesti. Kaikissa tapauksissa Myyjän vastuun enimmäismäärä on Ostajan vastuun perusteen kohteena olevasta tuotteesta maksama kauppahinta. Myyjä ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä vahingoista kuten (i) menetetystä voitosta; (ii) menetetystä liikevaihdosta; (iii) liiketoiminnan tai tuotannon vähentymisestä tai keskeytyksestä tai muusta vahingosta liiketoiminnalle; (iv) menetetystä käyttöhyödystä, (v) maineen vahingoittumisesta; (vi) asiakkaiden menetyksestä; (vii) hukkaan menneestä työajasta; (viii) menetyksistä tai vastuista liittyen sopimukseen kolmannen kanssa; (ix) muun omaisuuden kuin myydyn tuotteen vahingoittumisesta; tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

 1. Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Myyjästä riippumaton ja jonka vaikutuksia Myyjä ei voi kohtuudella välttää eikä voittaa.

Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, tuotekomponenttien saatavuudessa tapahtuva häiriö tai keskeytys, kauppaa ja valuuttoja koskevat rajoitukset tai muu epätavallinen Myyjästä riippumaton syy.

Jos velvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 1. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan käyttämättä muuhun kuin sovittuun käyttötarkoitukseen tai omaksi tai kolmannen hyödyksi toiselta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa.

 1. Referenssioikeus

Myyjällä on oikeus käyttää asiakkuutta Ostajan kanssa sekä kohdetta, mihin Tuotteet on asennettu, referenssinä markkinoinnissaan tavanomaisella tavalla, ellei Ostaja ole tätä erikseen kieltänyt ilmoittamalla kiellosta Myyjälle kirjallisesti.

 1. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien lakivalintasäännöt ja kansainvälinen kauppalaki (CISG)

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli erimielisyyksiä ei kyetä ratkaisemaan neuvotteluin, Sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Turku, Suomi. Välimiesmenettely pidetään ja tuomio annetaan suomen kielellä. Osapuolet sopivat, että välimiesmenettely ja kaikki siihen liittyvä aineisto ja tieto ovat luottamuksellista tietoa, jota koskee kohdan 12 salassapitovelvoite.

Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti Ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.